Trần Thị Hải Yến

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
Chưa đi làm
Học tại
Đại Học Tôn Đức Thắng - TDTU
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
1532 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
15/04/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Trần Thị Hải Yến

2022-04-22 22:48:10 · 2 views

Trần Thị Hải Yến cuối kỳ

2022-04-22 22:46:43 · 5 views

bài giữa kỳ

2022-04-16 22:50:10 · 3 views

Trần Thị Hải Yến b6

2022-04-07 00:36:50 · 1 views

Trần Thị hải Yến

2022-03-31 01:09:27 · 2 views

Trần Thị Hải Yến b2

2022-03-21 20:40:12 · 3 views

Trần Thị Hải Yến b1

2022-03-21 20:12:57 · 2 views

Hải Yến

2022-03-19 21:18:02 · 5 views

BTB2

2021-05-10 12:04:08 · 255 views

BTB1

2021-05-10 11:51:54 · 688 views

Lepidopterophobia

2021-05-07 18:37:18 · 566 views

PS 86.33 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

Hải Yến

BÀI TẬP BUỔI 2

Trần Thị Hải Yến

BÀI TẬP BUỔI 4

bài giữa kỳ

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Trần Thị Hải Yến cuối kỳ

AI 86.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BUỔI 1

Trần Thị Hải Yến b1

BUỔI 2

Trần Thị Hải Yến b2

BUỔI 3

BUỔI 4

Trần Thị hải Yến

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Trần Thị Hải Yến b6

Xem bằng