Trần Đăng Quang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Freelancer tự do
Học tại
Đại Học Sư Phạm Hà Nội - HNUE
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
4600 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
28/06/2021
Lần cuối Online
30-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
QR - PS - BTCK...

2021-10-11 14:52:03 · 220 views

QR - PS - BUOI5...

2021-10-01 20:21:04 · 988 views

QR - PS - BUOI 4...

2021-09-29 18:45:17 · 209 views

QR - PS - BUOI3...

2021-09-24 20:38:57 · 271 views

QR - PS - BUOI 2...

2021-09-22 00:06:55 · 204 views

QR - PS - BUỔI 1...

2021-09-17 15:31:26 · 251 views

QR - AI - POSTER...

2021-07-23 15:20:24 · 1037 views

QR - AI - BTCK...

2021-07-20 16:11:04 · 252 views

QR - AI - BTVN 3

2021-07-13 16:35:12 · 327 views

QR - BTVN 1...

2021-07-07 20:24:18 · 841 views

PS 80.8 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

QR - PS - BUỔI 1...

BTVN 2

QR - PS - BUOI 2...

BTVN 3

QR - PS - BUOI3...

BTVN 4

QR - PS - BUOI 4...

BTVN 5

QR - PS - BUOI5...

BTCK

QR - PS - BTCK...

Xem bằng
AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

QR - BTVN 1...

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 3

QR - AI - BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

QR - AI - POSTER...

BTCK

QR - AI - BTCK...

Xem bằng