Nguyễn Thu Hà

@Hà Hy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đại học Sư Phạm Nghệ Thuật TW
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
132 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/06/2021
Liên hệ
Kỹ năng
Thiết kế một căn phòng hoặc 1 góc phòng dưới dạng Isometric

2022-10-01 17:20:16 · 20 views

BTVN 4

2022-09-24 02:41:17 · 24 views

btvn b3

2022-09-18 01:44:11 · 16 views

BTVN b2

2022-09-17 12:43:51 · 47 views

Bài tập vìa nhà

2022-09-11 11:17:44 · 25 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 8 /16
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[DP] BTVN BUỔI 1

Bài tập vìa nhà

[DP] BTVN BUỔI 2

BTVN b2

[DP] BTVN BUỔI 3

btvn b3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN 4

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric

Thiết kế một căn phòng hoặc 1 góc phòng dưới dạng Isometric

UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0