Hà Thị Thanh Huyền

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Học Viện Ngoại Giao - DAV
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
2638 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
01/07/2021
Lần cuối Online
31-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 4

2022-04-02 23:02:51 · 1 views

BTVN buổi 3

2022-04-02 14:17:02 · 3 views

BTVN buổi 2

2022-03-26 14:09:27 · 3 views

Bài tập buổi 1

2022-03-20 01:27:03 · 2 views

Hà Thị Thanh Huyền

2021-07-09 22:20:42 · 1347 views

Hà Thị Thanh Huyền

2021-07-04 00:12:59 · 1282 views

AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

Bài tập buổi 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

BUỔI 3

BTVN buổi 3

BUỔI 4

BTVN buổi 4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Xem bằng
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 76.7 (Online)
Premiere
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN buổi 1

Hà Thị Thanh Huyền

BTVN buổi 2

Hà Thị Thanh Huyền

BT giữa kì

Bài tập cuối khoá