Trương Thuỳ Linh
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
439 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
18/08/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT GIỮA KỲ

2023-04-25 23:34:07 · 8 views

Advertise b2

2023-04-15 23:41:31 · 2 views

buoi2

2023-04-09 20:16:25 · 4 views

billboard

2023-04-03 17:27:08 · 6 views

billboard

2023-04-02 23:34:09 · 7 views

poster_concert

2023-04-02 10:51:31 · 151 views

timeline_concert

2023-04-02 10:49:38 · 38 views

avatar_concert

2023-04-02 10:48:55 · 51 views

classical music poster

2023-03-31 01:58:08 · 31 views

travel card

2023-03-25 19:30:47 · 31 views

poster design

2023-03-25 17:46:47 · 21 views

lifestyle mgz

2023-03-18 21:08:19 · 51 views

Trương Linh

2023-03-18 11:16:04 · 14 views

Trương Linh

2023-03-18 11:15:02 · 24 views

AE 99.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Advertise b2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

BT GIỮA KỲ

Bài tập Cuối Kỳ

PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 98.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Nguyên
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 11 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Trương Linh

Buổi 2: Collage Art

Trương Linh

Buổi 3: Layout Design

lifestyle mgz

Buổi 4: Commercial Product Poster

poster design

Buổi 5: Graphic Poster

travel card

Buổi 6: Poster cuối khóa

classical music poster

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

avatar_concert

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0