Hoàng Hồng Điệp
Đang làm tại
không có
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
35 lượt
Thành viên từ
03/09/2021
Lần cuối Online
26-09-2021
Liên hệ
Kỹ năng
Healing Crystal

2022-05-07 23:59:40 · 5 views

Healing Crystals

2022-05-04 19:13:33 · 8 views

Healing crystals

2022-04-27 19:07:28 · 12 views

Red World

2022-04-20 00:04:48 · 5 views

Memory

2022-04-14 23:52:40 · 5 views

PS 87.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BÀI TẬP BUỔI 1

Memory

BÀI TẬP BUỔI 2

Red World

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP BUỔI 4

Healing crystals

BÀI TẬP BUỔI 5

BÀI TẬP BUỔI 6

Healing Crystals

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Healing Crystal