Trương Thu Hương
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
64 lượt
Thành viên từ
29/12/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-04-07 16:47:27 · 10 views

Thiep 8-3

2022-03-29 09:12:52 · 9 views

Buoi 3

2022-03-26 14:19:53 · 2 views

BTVN Buổi 2

2022-03-20 12:12:47 · 9 views

BTVN buổi 1

2022-03-17 17:07:23 · 2 views

Blend

2022-03-14 16:53:17 · 4 views

BTCK

2022-03-13 17:53:35 · 9 views

BTVN b3

2022-03-03 14:03:28 · 5 views

Bar-Pub

2022-03-02 15:18:59 · 5 views

BTVN Buổi 2

2022-02-22 15:26:57 · 3 views

Buổi 1

2022-02-18 15:37:44 · 6 views

AI 86.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BTVN B3

Buoi 3

BTVN B4

Thiep 8-3

BTVN B6

BTCK

BTCK

Xem bằng
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT buổi 1

Buổi 1

BTVN B2

BTVN Buổi 2

BT buổi 3

BTVN b3

BT buổi 4

Bar-Pub

BTVN buổi 5

Blend

BTVN buổi 6

BTCK

Xem bằng