Bùi Tiến Hùng
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
127 lượt
Thành viên từ
09/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2022-04-07 20:38:45 · 7 views

btck

2022-04-07 20:38:22 · 3 views

Btgk

2022-03-29 01:28:26 · 3 views

BTVN b3

2022-03-27 20:57:35 · 4 views

Btvn 2

2022-03-21 20:21:30 · 9 views

Nộp btvn buổi 1

2022-03-17 15:23:36 · 4 views

làm lại btck

2022-03-15 21:25:19 · 10 views

poster

2022-03-11 18:35:34 · 11 views

btvn 5

2022-03-11 18:24:36 · 13 views

btvn buổi 4

2022-03-02 18:22:45 · 20 views

BT buổi 3

2022-02-25 17:29:44 · 18 views

Bt buổi 2

2022-02-22 21:31:37 · 12 views

BT buổi 1

2022-02-18 16:16:37 · 13 views

AI 86.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Nộp btvn buổi 1

BTVN BUỔI 2

Btvn 2

BTVN B3

BTVN b3

BTVN B4

Btgk

BTVN B6

btvn

BTCK

btck

Xem bằng
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT buổi 1

BT buổi 1

BTVN B2

BT buổi 3

BT buổi 3

BT buổi 4

btvn buổi 4

BTVN buổi 5

btvn 5

BTVN buổi 6

poster

Xem bằng