Trần Đức Mạnh
Học tại
Đại học Mở Hà Nội
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
207 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
24/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-04-17 16:18:11 · 85 views

Trần Đức Mạnh - BTGK

2022-04-16 13:15:27 · 16 views

Trần Đức Mạnh - BTCK

2022-04-07 18:13:38 · 14 views

Trần Đức Mạnh - BTVN - Buổi 3

2022-04-01 17:50:11 · 4 views

Trần Đức Mạnh - BTGK

2022-03-30 12:48:20 · 5 views

BTVN - Buổi 2

2022-03-26 22:40:19 · 6 views

Trần Đức Mạnh - BTVN - Buổi 3

2022-03-24 17:02:33 · 46 views

Trần Đức Mạnh - BTVN - Buổi 2

2022-03-22 09:01:46 · 9 views

Trần Đức Mạnh - BTVN - Buổi 1

2022-03-20 15:53:04 · 9 views

Trần Đức Mạnh - BTVN Buổi 1

2022-03-16 13:44:13 · 13 views

UI 86.1 (Offline)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

Trần Đức Mạnh - BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 02

Trần Đức Mạnh - BTVN - Buổi 2

BTVN Buổi 03

Trần Đức Mạnh - BTVN - Buổi 3

BTGK

Trần Đức Mạnh - BTGK

BTCK

Trần Đức Mạnh - BTCK

Xem bằng
AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

Trần Đức Mạnh - BTVN - Buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN - Buổi 2

[Buổi 3] Typography

Trần Đức Mạnh - BTVN - Buổi 3

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

Trần Đức Mạnh - BTGK

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

BTCK

Xem bằng