Nguyễn Anh Vũ
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
164 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
05/03/2022
Lần cuối Online
17-04-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK ấn phẩm truyền thông

2022-04-17 20:39:43 · 112 views

Bai tap cuoi ki

2022-04-08 19:05:45 · 8 views

Outline bài cuối kì

2022-04-06 17:15:27 · 4 views

btvn before&after

2022-04-04 10:19:03 · 3 views

Quốc tế lao động

2022-04-04 09:59:54 · 5 views

Bai tap ve nha giua ki

2022-04-01 21:33:38 · 7 views

btvn buổi 4

2022-04-01 11:36:34 · 2 views

Collage art

2022-03-28 14:18:13 · 6 views

Portrait illustrations buổi 2

2022-03-28 13:07:18 · 5 views

Bìa tạp chí buổi 2

2022-03-25 17:20:36 · 5 views

vẽ 3 trái cây

2022-03-23 10:53:45 · 4 views

BTVN buổi 1 poster Chelsea

2022-03-19 20:54:04 · 3 views

AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

vẽ 3 trái cây

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Portrait illustrations buổi 2

[Buổi 3] Typography

btvn buổi 4

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

Quốc tế lao động

[Buổi 6] Infographic

Outline bài cuối kì

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Bai tap cuoi ki

Xem bằng
PS 86.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1 poster Chelsea

BTVN Buổi 2

Bìa tạp chí buổi 2

BTVN Buổi 3

Collage art

BTGK

Bai tap ve nha giua ki

BTVN Buổi 5

btvn before&after

BTCK

BTCK ấn phẩm truyền thông

Xem bằng