Mai Cao Thanh Nhã
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
10 lượt
Thành viên từ
05/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bt6

2022-04-07 02:13:16 · 1 views

bt3

2022-04-05 12:51:47 · 1 views

bt4

2022-04-01 14:23:50 · 1 views

bt3

2022-04-01 14:22:50 · 1 views

bt3

2022-04-01 14:22:05 · 2 views

bài tập 2

2022-03-28 21:35:07 · 3 views

Bài tập 1#

2022-03-28 16:31:46 · 1 views

AI 86.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

BUỔI 1

Bài tập 1#

BUỔI 2

bài tập 2

BUỔI 3

bt3

BUỔI 4

bt4

BUỔI 5

CUỐI KỲ

bt6

Xem bằng