Phạm Thu Hà
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
118 lượt
Thành viên từ
18/03/2022
Lần cuối Online
06-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-05-06 15:44:47 · 62 views

BTVN5-PHAMTHUHA

2022-04-28 13:58:07 · 25 views

BTVN4-PHAMTHUHA

2022-04-23 19:41:15 · 17 views

BTVN3-PHAMTHUHA

2022-04-21 15:19:51 · 5 views

BTVN2- PHAM THU HA

2022-04-19 09:37:28 · 4 views

BTVN1-PHAMTHUHA

2022-04-14 16:10:05 · 5 views

PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

BTVN1-PHAMTHUHA

[AI - BTVN] - BUỔI 2

BTVN2- PHAM THU HA

[AI - BTVN] - BUỔI 3

BTVN3-PHAMTHUHA

[AI - BTVN] - BUỔI 4

BTVN4-PHAMTHUHA

[AI - BTVN] - BUỔI 5

BTVN5-PHAMTHUHA

[AI - BTVN] - BUỔI 6

BTCK

Xem bằng