Vũ Hoàng Minh Tâm

@tamvhm@colorme.vn

1

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
31/03/2022
Liên hệ
Kỹ năng
AI 93.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2