Vũ Hoàng Minh Tâm

@tamvhm@colorme.vn

1

Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
55 lượt
Thành viên từ
31/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN BUỔI 3

2022-10-07 17:09:33 · 24 views

BÀI TẬP BUỔI 2

2022-10-05 01:28:28 · 25 views

BÀI TẬP BUỔI 1

2022-10-04 10:48:26 · 6 views

AI 93.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

[BTVN] - Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 1

[BTVN] - Buổi 2

BÀI TẬP BUỔI 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN BUỔI 3

[BTVN] - Buổi 4

[BTVN] - Buổi 5

[Buổi 8] Tổng kết

Xem bằng