Nguyễn Thị Mơ

Living in 0

Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
186 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
11/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN cuối kỳ

2022-06-01 20:19:25 · 23 views

BTVN b4

2022-05-24 16:35:00 · 14 views

BTVN b3

2022-05-19 14:01:08 · 19 views

BTVN buổi 2

2022-05-17 14:36:19 · 17 views

BTVN Buổi 1

2022-05-12 17:08:19 · 19 views

Bài tập cuối kỳ

2022-05-06 16:15:21 · 38 views

BTVN Buổi 5 - Nguyễn Mơ

2022-04-28 16:45:31 · 9 views

BTVN Buổi 4 Layout - Nguyễn Mơ

2022-04-26 11:50:45 · 23 views

BTVN Buổi 3 - Nguyễn Mơ

2022-04-21 12:17:51 · 16 views

BTVN Buổi 2

2022-04-19 12:24:05 · 3 views

Nguyễn Thị Mơ

2022-04-14 11:57:43 · 5 views

AI 88.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 1

BTVN B2

BTVN buổi 2

BTVN B3

BTVN b3

BTVN B4

BTVN b4

BTVN B6

BTCK

BTVN cuối kỳ

Xem bằng
PS 87.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Nguyễn Thị Mơ

BTVN BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN Buổi 3 - Nguyễn Mơ

BTVN BUỔI 4

BTVN Buổi 4 Layout - Nguyễn Mơ

BTVN BUỔI 5

BTVN Buổi 5 - Nguyễn Mơ

BTVN CUỐI KỲ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng