Nguyễn Nhị Linh
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
200 lượt
Thành viên từ
04/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2022-06-02 19:11:06 · 6 views

btck

2022-06-02 15:19:26 · 28 views

btck

2022-05-31 19:14:08 · 15 views

btvn

2022-05-23 20:29:42 · 21 views

btgk 4

2022-05-23 20:24:20 · 19 views

btvn 3

2022-05-19 14:26:28 · 18 views

btvn

2022-05-17 15:04:20 · 11 views

btvn 02

2022-05-13 02:27:45 · 28 views

btvn 01 - AI

2022-05-11 23:22:50 · 28 views

btvn cắt ghép hình ảnh - Nguyễn Nhị Linh

2022-05-10 18:01:22 · 26 views

AI 88.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

btvn 01 - AI

BTVN B2

btvn

BTVN B3

BTVN B4

btgk 4

BTVN B6

btck

BTCK

btck

Xem bằng
PS 88.1 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

btvn cắt ghép hình ảnh - Nguyễn Nhị Linh

BTVN 2

btvn 02

BTVN 3

btvn 3

BTVN 4

btvn

BTVN 5

BTCK

btck

Xem bằng