Hà Vũ Phương Linh

Living in 0

Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
211 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
07/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
pre final

2022-07-01 16:26:48 · 5 views

Final

2022-07-01 15:39:56 · 11 views

btvn 5

2022-06-24 16:37:45 · 19 views

btvn 4

2022-06-24 14:03:58 · 3 views

btvn 3

2022-06-17 10:06:07 · 23 views

btvn 2

2022-06-15 00:58:16 · 66 views

BTVN buổi 1

2022-06-10 18:33:30 · 14 views

Bài tập cuối kỳ

2022-06-04 21:16:32 · 23 views

BTVN tuần 2

2022-05-25 17:47:50 · 24 views

Bài tập về nhà tuần 1 _ PowerPoint

2022-05-14 15:22:56 · 23 views

AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

btvn 2

BTVN BUỔI 3

btvn 3

BTVN BUỔI 4

btvn 4

BTVN BUỔI 5

btvn 5

BTVN BUỔI 6

pre final

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Final

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 88.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

Bài tập về nhà tuần 1 _ PowerPoint

BTVN Tuần 2

BTVN tuần 2

BTVN Tuần 3

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng