Lê Minh Nguyệt
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
345 lượt
Số lượt thích
10 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
06/06/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Path of Chandra: Khione’s wrath

2022-09-17 02:40:14 · 91 views

Btvn

2022-08-27 09:11:51 · 99 views

BTVN 4

2022-08-20 08:05:52 · 46 views

BTVN 3

2022-08-13 22:24:39 · 30 views

BTVN 2

2022-08-12 23:04:01 · 40 views

BTVN 1

2022-08-07 00:02:16 · 39 views

Thiết kế chuyên sâu GD 35.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
DP 91.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 13 /16
Số Topic đã hoàn thành: 6 /8

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTVN 4

BTVN buổi 5

BTVN Buổi 6

Btvn

BTVN Buổi 7

Path of Chandra: Khione’s wrath

Bài tập cuối kỳ