Nguyễn Quang Thái
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
90 lượt
Thành viên từ
14/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
BTGK

2022-08-15 16:54:58 · 17 views

BTVN

2022-08-08 19:37:51 · 29 views

BTVN Buổi 1

2022-08-04 18:33:34 · 13 views

Bài tập cuối kỳ_Quang Thái

2022-07-28 14:12:20 · 9 views

Bài tập giữa kì

2022-07-21 19:45:24 · 11 views

Nguyễn Quang Thái_ BTVN buổi 2

2022-07-12 10:43:33 · 4 views

Nguyễn Quang Thái- BTVN buổi 1

2022-07-10 12:02:14 · 7 views

PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN Buổi 1

Buổi 2: Collage Art

BTVN

Buổi 3: Layout Design

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTGK

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

PR 90.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

Nguyễn Quang Thái- BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

Nguyễn Quang Thái_ BTVN buổi 2

BTVN Giữa kỳ

Bài tập giữa kì

BTVN Cuối kỳ

Bài tập cuối kỳ_Quang Thái

Xem bằng