Tìm kiếm
Nguyễn Diên Thảo
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
66 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
16/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
BTGK

2022-09-21 18:16:09 · 5 views

BTVN B2

2022-09-08 22:44:28 · 16 views

BTVN B1

2022-09-05 00:00:35 · 45 views

UI 92.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

BTGK

BTGK

BTCK

Bằng Giỏi
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0