Nguyễn Thị Hồng Ngân
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
78 lượt
Thành viên từ
22/06/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BAITAPCUOIKI- NGAN NGUYEN -PP91.1

2022-09-02 21:50:48 · 8 views

BAITAPCUOIKI - NGAN NGUYEN

2022-08-30 00:29:44 · 11 views

BAITAPGIUAKI_ NGAN NGUYEN

2022-08-25 20:23:12 · 13 views

BAITAPTUAN1 - NGAN NGUYEN - PP91.1

2022-08-10 18:55:54 · 13 views

BAITAPCUOIKI- NGAN NGUYEN-PS90.31

2022-08-09 22:47:15 · 4 views

BAITAP1 _NGAN NGUYEN _AI91.91

2022-08-05 10:18:43 · 10 views

BTVN B4 - NGÂN NGUYỄN - PS90.31

2022-07-21 22:09:15 · 11 views

BTVN B1 NGÂN NGUYỄN - PS90.31

2022-07-07 10:35:44 · 8 views

AI 91.91 SG
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Bài tập về nhà buổi 1

BAITAP1 _NGAN NGUYEN _AI91.91

Bài tập về nhà Buổi 2

Bài tập về nhà Buổi 3

Bài cuối khóa

BAITAPCUOIKI - NGAN NGUYEN

Xem bằng
PP 91.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Tuần 1

BAITAPTUAN1 - NGAN NGUYEN - PP91.1

BTVN Tuần 2

BAITAPGIUAKI_ NGAN NGUYEN

BTVN tuần 3

Bài tập màu

BAITAPCUOIKI- NGAN NGUYEN -PP91.1

PS 90.31 SG
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN B1 NGÂN NGUYỄN - PS90.31

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀi TẬP GIỮA KÌ

BTVN B4 - NGÂN NGUYỄN - PS90.31

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BAITAPCUOIKI- NGAN NGUYEN-PS90.31

Xem bằng
Summer Box (SG)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0