Nguyễn Thu Hương
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
378 lượt
Thành viên từ
29/06/2022
Lần cuối Online
10-08-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-08-26 16:30:37 · 27 views

BTVN_5

2022-08-19 12:24:52 · 31 views

BTVN_4

2022-08-16 23:17:22 · 48 views

BTVN_3

2022-08-12 00:15:52 · 57 views

BTVN_2

2022-08-11 11:37:50 · 10 views

BTVN_1

2022-08-05 09:17:22 · 8 views

BTCK

2022-07-28 12:15:16 · 45 views

BTVN _4

2022-07-19 09:47:28 · 43 views

BTVN_3

2022-07-14 10:34:52 · 27 views

BTVN 2

2022-07-11 22:15:54 · 47 views

BTVN_1_Quả

2022-07-07 12:01:57 · 35 views

PS 91.7 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Bài tập về nhà buổi 01

BTVN_1

Bài tập buổi 2

BTVN_2

Bài tập về nhà buổi 03

BTVN_3

Bài tập về nhà buổi 04

BTVN_4

Bài tập về nhà buổi 05

BTVN_5

Bài tập cuối kỳ

BTCK

Bằng Giỏi
AI 90.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN_1_Quả

[BTVN] - Buổi 2

BTVN 2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN_3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN _4

[BTVN] - Buổi 6

[BTVN] - Buổi 8

BTCK

Bằng Giỏi