Phùng Thành Công
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
381 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
13/07/2022
Lần cuối Online
16-08-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI CUỐI KHOÁ

2022-09-22 20:38:55 · 14 views

BT giữa khoá buổi 4

2022-09-15 14:03:43 · 15 views

BTVN3

2022-09-08 19:04:09 · 8 views

BTVN2

2022-09-08 18:56:42 · 8 views

BTVN 1

2022-09-01 17:44:38 · 17 views

BTVN buoi 4

2022-08-16 18:59:14 · 17 views

BTVN buổi 3

2022-08-11 19:40:36 · 21 views

BTVN buổi 2

2022-08-09 19:13:58 · 18 views

BTVN Buổi 1

2022-08-04 18:39:46 · 263 views

AI 92.911 SG
Illustrator
Giảng viên:
Võ Chí Tài
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN2

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

BT giữa khoá buổi 4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

BÀI CUỐI KHOÁ

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

BTVN Buổi 1

Buổi 2: Collage Art

BTVN buổi 2

Buổi 3: Layout Design

BTVN buổi 3

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN buoi 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa