Vũ Thu Hằng
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
38 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
27/08/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Thu hằng

2022-09-17 19:12:25 · 38 views

DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 5 /16
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

[DP] BTVN BUỔI 1

[DP] BTVN BUỔI 2

Thu hằng

[DP] BTVN BUỔI 3

[DP] BTVN BUỔI 04

BTVN: tạo từ 3 đến 5 đối tượng thực vật đã qua cách điệu (có lên màu)

Thiết kế một căn phòng HOẶC 1 góc phòng dưới dạng isometric