Tìm kiếm
Phan Gia Nghi

@NgkiBe

Biên Hòa

Đang làm tại
.
Học tại
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (HCMUSSH) - Đại học Quốc gia TP.HCM
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
800 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
07/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP CUỐI KÌ - GIA NGHI

2022-11-18 17:30:12 · 156 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5 - GIA NGHI

2022-11-13 22:51:39 · 73 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 4 - GIA NGHI

2022-11-10 01:00:01 · 173 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3 - GIA NGHI

2022-11-04 01:59:24 · 139 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2 - GIA NGHI

2022-11-02 17:36:46 · 160 views

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1 - GIA NGHI

2022-10-28 12:08:11 · 99 views

AI 94.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1 - GIA NGHI

BTVN BUỔI 2

BÀI TẬP VỀ NHÀ 2 - GIA NGHI

BTVN BUỔI 3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3 - GIA NGHI

BTVN BUỔI 4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 4 - GIA NGHI

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5 - GIA NGHI

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BÀI TẬP CUỐI KÌ - GIA NGHI

Bằng Giỏi