Trần Lập Duy
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
124 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
15/01/2024
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI UX Toàn Diện
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI UX Toàn Diện
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN b5

2024-05-15 16:08:23 · 1 views

BTVN b15

2024-05-15 16:05:18 · 1 views

BTVN b13

2024-05-15 16:01:35 · 1 views

BT Cuối khóa

2024-05-12 13:20:06 · 1 views

BTVN

2024-04-05 17:15:08 · 2 views

BTVN Buổi 12

2024-04-03 17:51:56 · 4 views

BTVN buổi 10

2024-03-27 16:31:00 · 12 views

BTVN buổi 9

2024-03-22 17:50:36 · 3 views

BTVN B3

2024-02-29 22:25:30 · 9 views

BTVN b2

2024-02-27 11:13:03 · 5 views

BTVN buổi 1

2024-02-21 20:44:51 · 17 views

Sơn Tùng M-TP

2024-02-05 18:37:36 · 3 views

iPhone 15 promotion

2024-02-03 21:19:35 · 8 views

BT cuối kỳ

2024-02-02 20:03:31 · 14 views

BTVN Buổi 5

2024-01-28 11:56:26 · 14 views

BTVN buổi 3

2024-01-19 17:59:53 · 29 views

UA 12.1
UI UX Toàn Diện
Giảng viên:
Đào Ngọc Yến
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 22 /24
Số Topic đã hoàn thành: 11 /11

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN b2

BTVN Buổi 3

BTVN B3

BTVN Buổi 5

BTVN b5

BTVN Buổi 6

BTVN

BTVN 9

BTVN buổi 9

BTVN Buổi 10

BTVN buổi 10

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN b13

BTVN Buổi 16

BTVN b15

Dự án cuối khóa

BT Cuối khóa

Xem bằng
PS 109.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

Sơn Tùng M-TP

BTVN buổi 3

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

iPhone 15 promotion

BTVN buổi 5

BTVN Buổi 5

BT buổi 8

BT cuối kỳ

Xem bằng