Đinh Khánh Linh
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
312 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
25/03/2024
Liên hệ
Kỹ năng
BTCM

2024-05-18 18:45:58 · 31 views

BTVN 2

2024-05-16 20:08:12 · 32 views

BTVN 4

2024-05-02 19:31:23 · 115 views

BTVN buổi 3

2024-04-25 15:10:06 · 61 views

BTVN 1

2024-04-17 23:20:20 · 73 views

PR 114.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID 112.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTCM

BTCM