Tìm kiếm
Phan Hồng Anh

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
6440 lượt
Thành viên từ
09/02/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 2

2018-07-10 11:25:04 · 711 views

BTVN buổi 1

2018-07-04 17:11:15 · 573 views

BTCK - HA

2018-06-01 02:10:02 · 700 views

Poster - HA

2018-05-30 00:59:13 · 708 views

Double Exposure - Hong Anh

2018-05-25 08:15:40 · 1299 views

Poster - HA

2018-05-25 00:52:19 · 826 views

Poster

2018-05-22 13:19:31 · 723 views

Bài 1 - Hồng Anh

2018-05-21 15:32:27 · 130 views

Phan Hồng Anh

2018-03-29 16:42:06 · 71 views

Hồng Anh

2018-03-15 02:50:52 · 108 views

Phan Hồng Anh - Bài 2

2018-03-13 17:00:58 · 136 views

Phan Hồng Anh - Bài 2

2018-03-13 16:58:34 · 140 views

Bài 2 - Hồng Anh

2018-03-13 02:30:04 · 152 views

Phan Hồng Anh - Bài 1

2018-03-08 03:24:37 · 163 views

PS 37.14 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Đoàn Lê Quốc Huy
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PT 36.6 (Sài Gòn)
Photography
Giảng viên:
Lê Nguyễn Minh Trường
Trợ giảng:
Võ Bá Linh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PS 35.13 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Dương Thị Quản Hậu
Trợ giảng:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN 1 - CẮT GHÉP CƠ BẢN

Bài 1 - Hồng Anh

BTVN 2 - LAYOUT

BTVN 3 - POSTER CƠ BẢN

BTVN 4 - POSTER GIỮA KÌ

Poster - HA

BTVN 5 - POSTER HOÀN CHỈNH

Double Exposure - Hong Anh

BTVN 6 - POSTER CUỐI KÌ

Poster - HA

BTCK - BỘ ẤN PHẨM

BTCK - HA

AI 33.14 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Lê Huỳnh Mai Phương
Trợ giảng:
Đoàn Việt Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

Phan Hồng Anh - Bài 1

BTVN BUỔI 2

Phan Hồng Anh - Bài 2

BTVN3 - TYPO

Hồng Anh

BÀI CUỐI KHOÁ

Phan Hồng Anh