Tìm kiếm
Phạm Thanh Xuân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
01/03/2018
Liên hệ
Kỹ năng
PR 34.2 (Cơ sở 4)
Premiere
Giảng viên:
Trần Quang Vũ
Trợ giảng:
Phạm Minh Đức
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 33.3
Photography
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Minh Anh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 33.2
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0