Tìm kiếm
Ngô Ánh Ngọc

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học Hà Nội
Học tại
Đại Học Hà Nội - HANU
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
2679 lượt
Thành viên từ
16/12/2018
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN B6- PS 43.4 - Ngô Ánh Ngọc

2019-01-23 19:21:19 · 512 views

BTVN B4 - Ngô Ánh Ngọc - PS 43.4

2019-01-16 18:28:10 · 479 views

BTVN B3 - PS 43.4 - Ngô Ánh Ngọc

2019-01-11 15:16:54 · 1070 views

BTVN B2 - PS 43.4 - Ngô Ánh Ngọc

2019-01-09 00:11:32 · 618 views

AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 45.2
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Kiều Anh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 43.4
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2 - PS 43.4 - Ngô Ánh Ngọc

BTVN BUỔI 3

BTVN B3 - PS 43.4 - Ngô Ánh Ngọc

BTVN BUỔI 4

BTVN B4 - Ngô Ánh Ngọc - PS 43.4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTVN B6- PS 43.4 - Ngô Ánh Ngọc

BTCK