Đinh Trung Hiếu

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Học tại
Đại Học Văn Hóa Hà Nội - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
8939 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
28/12/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT giữa kì

2020-05-29 18:04:56 · 485 views

BTCK Môn Pr

2020-05-29 17:43:29 · 753 views

BTVN 3

2020-05-15 17:08:40 · 589 views

BTVN B2

2020-05-13 00:54:01 · 1604 views

BTVN b1

2020-05-08 11:21:40 · 688 views

BT cuối kì

2020-04-15 19:06:55 · 516 views

BTVN buổi 3

2020-04-15 16:16:08 · 1098 views

BTVN 5

2020-04-03 19:23:26 · 556 views

Baì tập 4

2020-04-01 19:33:50 · 522 views

tạp chí-bài tập 2

2020-03-25 17:44:38 · 668 views

ms vs cr7

2020-03-20 18:11:32 · 515 views

bài tập 3

2020-03-03 22:36:08 · 451 views

bài 1

2020-02-29 10:44:02 · 494 views

PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 61.2
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN b1

Bài Tập PR buổi 2

BTVN B2

Bài Tập PR buổi 3

BTVN 3

Bài tập PR giữa Kỳ

BT giữa kì

Bài Tập Cuối Khóa

BTCK Môn Pr

Xem bằng
PS 60.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

ms vs cr7

BTVN 2

tạp chí-bài tập 2

BTVN03

BTVN buổi 3

BTVN04

Baì tập 4

BTVN05

BTVN 5

BTCK

BT cuối kì

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 59.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

bài 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

bài tập 3

BÀI TẬP BUỔI GIỮA KỲ

BÀI TẬP BUỔI CUỐI KỲ

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0