Tìm kiếm
Đỗ Thị Hà

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa
Học tại
Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU-LS
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
22/09/2020
Liên hệ
Kỹ năng
PR 66.4
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4