Từ Mỹ Linh
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
174 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
27/09/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Li xi 2023

2022-12-28 15:33:24 · 13 views

Up

2022-12-23 13:12:30 · 19 views

Christmas Card

2022-12-12 15:22:04 · 11 views

Movie Poster

2022-12-07 12:17:06 · 32 views

Deer W2

2022-11-29 23:28:48 · 25 views

Menu Week 2

2022-11-29 03:23:18 · 55 views

My collage

2022-11-25 02:16:43 · 19 views

PR 96.91 SG
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Giang Minh Tuấn
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
AI 95.92 SG
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Đặng Tuyết Trinh
Trợ giảng:
Nguyễn Võ Phương Đài
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BÀI TẬP BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 4

Christmas Card

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Li xi 2023

Xem bằng
PS 95.91 SG
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Huệ Tâm
Trợ giảng:
Rosie
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

My collage

BÀI TẬP BUỔI 2

Menu Week 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KÌ

Movie Poster

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Up

Xem bằng
Skill Set (SG)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0