Tìm kiếm
Nguyễn Thi Kim Vy

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
3074 lượt
Thành viên từ
22/10/2020
Liên hệ
Kỹ năng
Final Fashion Mag

2021-03-30 15:33:05 · 193 views

Đồ ăn

2021-03-08 02:38:37 · 216 views

Pineapple

2021-03-05 00:42:54 · 815 views

Valentine Postcard

2021-02-04 00:07:30 · 813 views

Poster2

2020-12-03 23:49:48 · 279 views

Poster

2020-11-28 15:28:50 · 758 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 87.31 SG
After Effects
Giảng viên:
Đinh Hồng Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID 72.31 (Sài Gòn)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Lê Giang
Trợ giảng:
Nguyễn Du Giang Niekđăm
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập Buổi 1

Pineapple

Bài tập Buổi 2

Đồ ăn

Bài tập GIỮA KÌ

Bài tập CUỐI KÌ

Final Fashion Mag

Ai 71.31 (Sài Gòn)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa
Trợ giảng:
Đoàn Lê Quốc Huy
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Tạo hình cơ bản

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Valentine Postcard

Ps 69.32 (Sài Gòn)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Tống Quỳnh Tiên
Trợ giảng:
Trần Minh Quang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

Poster

Bài Tập Giữa Kỳ

Poster2

Bài Tập Cuối Kỳ

STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0