phạm quang huy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
HANOI
Học tại
NUAE
Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
4273 lượt
Số lượt thích
49 lượt
Thành viên từ
16/11/2020
Lần cuối Online
18-03-2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN5

2022-03-29 18:53:18 · 7 views

BTVN 3

2022-03-24 18:50:43 · 7 views

Triển lãm Nghệ thuật Phục Hưng

2022-03-12 19:16:57 · 17 views

Cảnh báo đến toàn khu rừng

2022-03-05 15:46:29 · 125 views

BTVN Nông sản

2022-03-01 16:11:16 · 14 views

BTVN Phương Tiện

2022-02-26 19:06:49 · 14 views

BTVN Balance

2022-02-24 19:23:44 · 9 views

BTVN 11

2022-02-15 18:36:14 · 6 views

BTVN10

2022-02-10 19:00:23 · 7 views

BTVN 8

2022-02-08 18:04:16 · 13 views

BTVN 2

2022-01-10 22:26:12 · 663 views

BTVN 1

2022-01-08 11:02:43 · 146 views

BNHM-Poster Champion Shirt

2021-12-29 22:17:59 · 228 views

BTVN 4

2021-12-20 22:13:46 · 113 views

BTVN 3

2021-12-16 18:33:27 · 1285 views

BTVN 2

2021-12-14 18:37:16 · 690 views

BTVN6

2021-12-10 00:12:49 · 245 views

BTVN 1

2021-12-10 00:03:25 · 152 views

Poster Movie "Harbin Alone"

2021-12-02 16:22:55 · 181 views

BTVN4

2020-12-29 17:51:25 · 351 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 18 /35

BTVN BUỔI 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

BTVN6

BTCK

PS - BUỔI 1

BTVN 1

PS - BUỔI 2

BTVN 2

PS - BUỔI 3

BTVN 3

PS - BUỔI 4

BTVN 4

PS - BUỔI 5

PS - BUỔI 6

PS - BÀI CUỐI MÔN

BNHM-Poster Champion Shirt

FD Buổi 1

BTVN 1

FD Buổi 2

BTVN 2

FD Buổi 4

FD Buổi 6

FD Buổi 7

FD Buổi 8

BTVN 8

FD Buổi 10

BTVN10

FD Buổi 11

BTVN 11

FD Buổi 12

BTVN Balance

FD Buổi 13

BTVN Phương Tiện

FD Buổi 14

BTVN Nông sản

FD Buổi 15

FD Buổi 16

Cảnh báo đến toàn khu rừng

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

Triển lãm Nghệ thuật Phục Hưng

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN5

BTVN Buổi 6

BTCK

GD - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 70.1
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

BTGK

BTVN4

BTCK

Thiết kế chuyên sâu - Danh sách chờ
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0