Lâm Thùy Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
70 lượt
Thành viên từ
08/07/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT cuối kỳ

2022-04-21 15:36:36 · 6 views

BTVN B4

2022-04-17 09:52:33 · 3 views

BT cuoi ky

2022-04-17 09:37:10 · 8 views

BTBN B3

2022-04-14 15:40:37 · 6 views

BTVN B5

2022-04-08 03:20:29 · 7 views

BTVN B5

2022-04-04 17:56:38 · 3 views

BTVN B4

2022-04-01 17:11:57 · 6 views

BTVN B3

2022-03-31 06:06:26 · 2 views

BTVN B2

2022-03-31 06:03:53 · 5 views

những cành khô mong manh

2022-03-26 16:45:17 · 3 views

PS BTVN B2

2022-03-24 01:38:43 · 2 views

PS BTVN B1

2022-03-23 23:09:15 · 6 views

AI BTVN B1

2022-03-23 23:07:00 · 6 views

hấu

2022-03-18 05:25:42 · 5 views

Thế giới thực

2022-03-17 17:11:57 · 2 views

AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

AI BTVN B1

BTVN B2

BTVN B2

BUỔI 3

BTVN B3

BUỔI 4

BTVN B4

BUỔI 5

BTVN B5

CUỐI KỲ

BT cuoi ky

Xem bằng
PS 86.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

PS BTVN B1

BTVN 2

những cành khô mong manh

BTVN 3

BTBN B3

BTVN 4

BTVN B4

BTVN 5

BTVN B5

BTCK

BT cuối kỳ

Xem bằng