Hoàng Hải Chinh
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
78 lượt
Thành viên từ
08/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvnb5

2022-05-30 22:58:55 · 9 views

btvnb4

2022-05-30 17:19:28 · 8 views

BTVN B3

2022-05-30 00:46:55 · 9 views

btvn b1

2022-05-27 12:19:07 · 8 views

bt b7

2022-03-11 15:03:03 · 7 views

btvn b5

2022-03-11 14:52:06 · 4 views

btvn b6

2022-03-09 12:09:54 · 1 views

btvn b5

2022-03-04 15:20:56 · 5 views

btvn b3

2022-03-02 21:22:14 · 2 views

btvn b4

2022-03-02 15:38:57 · 11 views

btvn 2

2022-02-23 18:51:48 · 7 views

Bài tập buổi 1

2022-02-18 18:51:40 · 7 views

ID 88.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

btvn b1

BTVN BUỔI 3

BTVN B3

BTVN BUỔI 4

btvnb4

BTVN BUỔI 5

btvnb5

BTVN BUỔI 6

BTCM

Xem bằng
PS 85.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BT buổi 1

Bài tập buổi 1

BTVN B2

BT buổi 3

btvn b3

BT buổi 4

btvn b4

BTVN buổi 5

btvn b5

BTVN buổi 6

bt b7

Xem bằng