trần trung kiên
Dự án đã thực hiện
21 dự án
Số lượt xem
681 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
09/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2022-09-12 10:54:10 · 16 views

BTCK

2022-08-25 19:10:57 · 27 views

BTCK

2022-08-23 19:00:23 · 31 views

Bài giữa kỳ

2022-08-15 18:31:36 · 350 views

BaitapB3

2022-08-11 19:11:33 · 28 views

bài tập 2

2022-08-09 16:20:18 · 18 views

Bài tập B1

2022-08-04 16:47:13 · 19 views

BTCK

2022-04-08 17:34:46 · 53 views

BTGK

2022-03-31 16:45:50 · 11 views

BTVN B3

2022-03-25 18:18:50 · 8 views

BTVN B2

2022-03-23 18:02:36 · 8 views

BTVN B1

2022-03-18 18:04:22 · 13 views

BTCK

2022-03-13 09:00:57 · 14 views

BTGK

2022-03-12 22:02:56 · 30 views

BTCK

2022-03-11 18:54:09 · 4 views

BTVN B4

2022-03-02 17:00:02 · 8 views

BTVN B2

2022-03-01 17:48:14 · 8 views

BTVN B2

2022-02-27 09:26:38 · 12 views

BTVN B1

2022-02-26 08:03:43 · 8 views

BTVN B2

2022-02-24 17:43:15 · 10 views

BTVN b1

2022-02-18 16:10:45 · 5 views

PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Bài tập B1

Buổi 2: Collage Art

bài tập 2

Buổi 3: Layout Design

BaitapB3

Buổi 4: Commercial Product Poster

Bài giữa kỳ

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTCK

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK

Xem bằng
AE 86.3 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN B1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN B2

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN B3

BÀI TẬP BUỔI 4

BTGK

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Xem bằng
PR 85.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 4

BTGK

BT CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng
AI 85.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN b1

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B4

BTVN B5&6

BTCK

BTCK

Xem bằng