Lương Hồng Phong
Đang làm tại
designer
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
34 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
10/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2022-03-29 07:53:53 · 3 views

BTVN

2022-03-29 07:53:01 · 2 views

BTVN2

2022-03-26 09:06:06 · 4 views

btgk

2022-03-05 12:10:31 · 8 views

BTVN3

2022-02-27 00:42:38 · 6 views

BTVN2

2022-02-21 22:36:47 · 7 views

BTVN1

2022-02-19 20:19:57 · 4 views

AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

BTVN B1

BTVN B2

BTVN2

BUỔI 3

BTVN

BUỔI 4

BTVN

BUỔI 5

CUỐI KỲ

Xem bằng
PS 85.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2

BTVN2

BTVN Buổi 3

BTVN3

BTGK

btgk

BTVN Buổi 5

BTCK