Công Vũ Anh
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
926 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
09/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Infographic

2022-04-09 06:06:53 · 17 views

BTCK - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

2022-04-08 20:02:38 · 758 views

BTVN 6 - Poster

2022-04-05 16:00:33 · 16 views

Layout

2022-04-04 03:53:43 · 9 views

BTVN 5

2022-04-01 05:42:26 · 18 views

BTVN4 - Layout

2022-03-30 17:45:35 · 39 views

BTVN 2

2022-03-27 00:17:03 · 3 views

BTVN3

2022-03-25 06:29:33 · 16 views

btap2

2022-03-20 05:27:19 · 28 views

Công Anh - BT1

2022-03-20 00:20:08 · 5 views

BTVN1 - Công Vũ Anh

2022-03-18 00:17:24 · 17 views

AI 86.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

Công Anh - BT1

BTVN B2

BTVN 2

BUỔI 3

BUỔI 4

BUỔI 5

Layout

CUỐI KỲ

BTCK - Infographic

Xem bằng
PS 86.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BTVN1 - Công Vũ Anh

BTVN 2

btap2

BTVN 3

BTVN3

BTVN 4

BTVN4 - Layout

BTVN 5

BTVN 5

BTVN 6

BTVN 6 - Poster

BTCK

BTCK - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

Xem bằng