Phan Thị Hương Giang

Living in 0

Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
783 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
18/03/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Kỹ năng
INSTAGRAM COVER

2022-11-25 10:51:45 · 173 views

Minimalism

2022-10-20 18:38:56 · 33 views

Minimalist

2022-10-13 14:00:30 · 27 views

Spring inspiration

2022-10-11 18:18:35 · 14 views

Nature Magazine

2022-10-06 06:41:28 · 35 views

Text in InDesign

2022-10-04 13:11:11 · 54 views

BOHO CONCEPT

2022-09-29 12:30:04 · 57 views

BTCK

2022-07-01 18:21:18 · 35 views

SANTORINI DREAM

2022-06-24 09:40:12 · 29 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-06-22 13:01:47 · 55 views

IGNORED EVERYDAY

2022-06-17 16:29:21 · 89 views

TAKE ME TO THE MOUNTAINS

2022-06-14 23:34:12 · 16 views

BTVN_B1

2022-06-09 16:09:14 · 80 views

BÀI CUỐI KỲ

2022-05-15 10:54:02 · 12 views

BÀI EDIT BUỔI 4

2022-05-14 18:41:51 · 6 views

BÀI EDIT BUỔI 3

2022-05-09 21:03:25 · 6 views

BTB4

2022-05-06 20:39:42 · 14 views

BTVNB3

2022-04-27 00:26:04 · 22 views

NHƯ Ý

2022-04-21 20:07:44 · 17 views

TRANG TRÍ GIÁNG SINH

2022-04-19 13:43:29 · 9 views

PP - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 95.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập về nhà buổi 1

INSTAGRAM COVER

Bài tập về nhà buổi 2

Bài tập về nhà buổi 3

Bài tập giữa khoá

Bài tập cuối khoá

ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BOHO CONCEPT

BTVN BUỔI 2

Text in InDesign

BTVN BUỔI 3

Nature Magazine

BTVN BUỔI 4

Spring inspiration

BTVN BUỔI 5

Minimalist

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Minimalism

Xem bằng
PT DANH SÁCH CHỜ SG
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 89.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Buổi 1: Kiến thức cơ bản

BTVN_B1

Buổi 3: Màu sắc

TAKE ME TO THE MOUNTAINS

Buổi 3: Màu sắc

IGNORED EVERYDAY

Buổi 4: Bố cục

BÀI TẬP GIỮA KỲ

Buổi 5: Blend

SANTORINI DREAM

Buổi 6: Ấn phẩm

BTCK

Xem bằng
UI DANH SÁCH CHỜ SG Online
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP DANH SÁCH CHỜ SG Online
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 87.6 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /5

BTVN B1

TRANG TRÍ GIÁNG SINH

BTVN B2

NHƯ Ý

BTVN B3

BTVNB3

BTVN BUỔI 4

BTB4

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BÀI CUỐI KỲ

Xem bằng