Tìm kiếm
Nguyễn xuân bách

Living in Hà Nội

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
10/04/2022
Liên hệ
Kỹ năng
AI 88.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 87.10 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Bạch Thu Huệ
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6