Lương Thị Thùy Linh

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
476 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
10/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
BTCK

2022-08-26 16:27:23 · 10 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

2022-08-25 19:17:16 · 143 views

BTCK

2022-08-23 16:46:52 · 26 views

BTVN

2022-08-21 22:38:48 · 57 views

B-day card

2022-08-16 23:19:36 · 28 views

Commercial product poster

2022-08-14 03:09:52 · 66 views

BTVN buổi 3

2022-08-12 00:14:20 · 17 views

Trang web của nhóm nhạc Chase Atlantic

2022-08-11 00:24:35 · 34 views

BTVN buổi 2

2022-08-09 23:26:45 · 33 views

BTVN buổi 2

2022-08-08 16:52:42 · 24 views

BTVN buổi 1

2022-08-05 14:15:05 · 10 views

Lương Thị Thùy Linh

2022-08-04 15:21:53 · 28 views

AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Tạo hình cơ bản

BTVN buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN buổi 2

[Buổi 3] Typography

BTVN buổi 3

[Buổi 4] Màu sắc

B-day card

[Buổi 5] Infographic

BTCK

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK

Xem bằng
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Lương Thị Thùy Linh

Buổi 2: Collage Art

BTVN buổi 2

Buổi 3: Layout Design

Trang web của nhóm nhạc Chase Atlantic

Buổi 4: Commercial Product Poster

Commercial product poster

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng