Nguyễn Thùy Trang
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
289 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
13/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BT giữa kỳ

2022-10-15 11:29:37 · 21 views

Thùy Trang-BTVN B2

2022-10-08 00:08:59 · 20 views

Thùy Trang-BTVN B1

2022-10-04 18:34:16 · 11 views

Thùy Trang - BTCK

2022-08-25 19:38:39 · 20 views

Thùy Trang - BTCK

2022-08-23 08:59:46 · 51 views

Thùy Trang - BTVN B4

2022-08-15 10:15:27 · 41 views

Thùy Trang - BTVN B3

2022-08-11 08:59:55 · 41 views

Thùy Trang - BTVN buổi 2

2022-08-09 08:29:53 · 38 views

Thùy Trang - BTVN Buổi 1

2022-08-04 14:48:07 · 46 views

AI 93.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Thùy Trang-BTVN B1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Thùy Trang-BTVN B2

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Màu sắc

BT giữa kỳ

[Buổi 5] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Xem bằng
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Thùy Trang - BTVN Buổi 1

Buổi 2: Collage Art

Thùy Trang - BTVN buổi 2

Buổi 3: Layout Design

Thùy Trang - BTVN B3

Buổi 4: Commercial Product Poster

Thùy Trang - BTVN B4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Thùy Trang - BTCK

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

Thùy Trang - BTCK

Xem bằng