Đàm Khánh Toàn
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
210 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
16/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2023-08-18 18:15:44 · 9 views

HW B2

2023-07-29 11:27:09 · 32 views

BT Cuối kì

2022-08-25 16:21:27 · 37 views

BTVN CUỐI KÌ

2022-08-23 16:25:44 · 37 views

Đàm Khánh Toàn

2022-08-15 19:23:30 · 39 views

Đàm Khánh Toàn

2022-08-11 19:39:01 · 13 views

Đàm Khánh Toàn

2022-08-09 16:00:15 · 26 views

Đàm Khánh Toàn (BTVN Buổi 1 )

2022-08-04 19:00:55 · 17 views

PR 103.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

HW B2

BÀI CUỐI KỲ

btck

Xem bằng
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Đàm Khánh Toàn (BTVN Buổi 1 )

Buổi 2: Collage Art

Đàm Khánh Toàn

Buổi 3: Layout Design

Đàm Khánh Toàn

Buổi 4: Commercial Product Poster

Đàm Khánh Toàn

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

BTVN CUỐI KÌ

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BT Cuối kì

Xem bằng