Tìm kiếm
Cao Nữ Thuỳ Dương

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
04/08/2022
Liên hệ
Kỹ năng
DP 92.2 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Tuyền
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /8
PS 91.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6