Đoàn Thị Mỹ Hà
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
79 lượt
Thành viên từ
15/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI TẬP 1

2022-12-23 15:15:32 · 8 views

BTCK - bộ ấn phẩm

2022-10-21 19:09:37 · 15 views

BTCK_POSTER

2022-10-19 17:56:31 · 21 views

BTVN4_LAYOUT

2022-10-12 19:32:28 · 10 views

BTVN 2 - HA DOAN

2022-10-05 15:39:16 · 14 views

BAI TAP 1 - HA DOAN

2022-09-30 08:11:58 · 11 views

AI 96.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN B1

BÀI TẬP 1

BTVN B2

BTVN B3

BTGK

BTCK

PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

BAI TAP 1 - HA DOAN

BTVN 2

BTVN 2 - HA DOAN

BTVN 4

BTVN4_LAYOUT

BTVN 6

BTCK_POSTER

BTVN 7

BTCK - bộ ấn phẩm

Xem bằng
PS DANH SÁCH CHỜ SG
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI DANH SÁCH CHỜ SG
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0