Nguyễn Thị Ngọc Hà
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
295 lượt
Thành viên từ
01/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BÀI GIỮA KỲ LANDING PAGE

2022-11-09 15:24:50 · 23 views

BTVN3

2022-11-04 14:03:30 · 24 views

BTVN2

2022-11-02 17:01:39 · 20 views

BTVN1

2022-10-28 18:18:05 · 33 views

Bài tập cuối kỳ

2022-10-21 16:44:05 · 26 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-10-18 14:40:55 · 41 views

BÀI TẬP GIỮA KỲ

2022-10-12 17:14:38 · 52 views

Queen of my life

2022-10-05 10:47:44 · 46 views

Mối tình của Đêromon

2022-09-29 17:07:49 · 30 views

UI 94.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Băng Sương
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2

BTVN2

BTVN Buổi 3

BTVN3

BTVN Buổi 4

BÀI GIỮA KỲ LANDING PAGE

Buổi cuối

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN 1

Mối tình của Đêromon

BTVN 2

Queen of my life

BTVN 4

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BTVN 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTVN 7

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng