Chu anh tú
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
92 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
05/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
Anh Tú

2022-10-04 05:03:43 · 10 views

Anh Tú

2022-10-01 21:51:25 · 19 views

Anh Tú

2022-09-29 02:23:26 · 13 views

Anh Tú

2022-09-25 03:14:03 · 18 views

Anh Tú

2022-09-25 03:12:40 · 5 views

Anh Tú

2022-09-16 23:56:36 · 4 views

Anh Tú

2022-09-12 01:47:34 · 23 views

AE 93.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

Bài tập buổi 1

Anh Tú

Bài Tập Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PS 93.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

Bài tập về nhà buổi 01

Anh Tú

Bài tập buổi 2

Anh Tú

Bài tập về nhà buổi 03

Bài tập về nhà buổi 04

Bài tập về nhà buổi 05

Bài tập cuối kỳ

PT 92.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Tuần 1

Anh Tú

Tuần 2

Anh Tú

BTCK

Anh Tú

Xem bằng
PR 92.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN BUỔI 1

Anh Tú

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 4

BTVN CUỐI KỲ

BTVN BUỔI 3

Xem bằng