Tìm kiếm
Nguyễn Thuý Vân Linh
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
217 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
18/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Vân Linh

2022-11-22 16:23:21 · 117 views

Vân Linh

2022-11-10 10:56:39 · 21 views

Vân Linh

2022-11-07 21:46:49 · 45 views

BTVN_Nguyen Thuy Van Linh

2022-10-29 15:10:04 · 34 views

Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.4 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

BTVN_Nguyen Thuy Van Linh

BTVN B2

Vân Linh

BTVN B3

Vân Linh

BTVN B4

BTVN B5

BTCK

Vân Linh

Bằng Giỏi