Nông Mạnh Thái
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
245 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
26/10/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Đi tàu điện trên cao

2024-05-11 15:35:46 · 1 views

Valorant

2024-05-11 15:34:24 · 1 views

BTGK

2022-12-06 18:11:02 · 78 views

BTCK

2022-11-30 18:34:55 · 27 views

BTVN buổi 1

2022-11-24 19:14:25 · 63 views

BTVN buổi 4

2022-11-12 15:36:09 · 60 views

BTVN buổi 2 - Nông Mạnh Thái

2022-11-06 13:46:19 · 3 views

BTVN buổi 1 - Nông Mạnh Thái

2022-10-27 20:29:36 · 12 views

AI 95.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

b1

BTVN buổi 1

2

3

4

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PS 94.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN B1

BTVN buổi 1 - Nông Mạnh Thái

Buổi 2: Collage Art

BTVN buổi 2 - Nông Mạnh Thái

Buổi 3: Layout Design

Buổi 4: Commercial Product Poster

BTVN buổi 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Ấn phẩm cuối khóa

BTCK